یارگان

یارگان در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

یارگان در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

1397-10-23 17:26:22 - مدیر سیستمیارگان

شرکت یارگان از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری و بعنوان یکی از شرکت های نرم افزاری فناور در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور حضور یافت.

یارگان در جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت

یارگان در جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت

1397-10-23 17:23:38 - مدیر سیستمیارگان

شرکت یارگان که در حال حاضر با همکاری وزارت بهداشت در حال توسعه سامانه مالاریا میباشد و بعنوان یکی از شرکت های نرم افزاری فعال در حوزه سلامت در جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت حضور یافت.