دانش بنیان

یارگان در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

یارگان در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

1397-10-23 17:26:22 - مدیر سیستمیارگان

شرکت یارگان از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری و بعنوان یکی از شرکت های نرم افزاری فناور در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور حضور یافت.