تولید

تکنولوژی و تغییرات در فرایند های سازمانی 1

تکنولوژی و تغییرات در فرایند های سازمانی 1

1398-02-26 12:49:40 - مدیر سیستمیارگان

به طور کلی تولید در کلاس جهانی شامل یک سری فعالیتها و روشهای ساخت در سطح جهانی است که عمده آنها عبارتند از:تولید ناب و تولید پیوسته، مدیریت کیفیت جامع، نگهداری بهره ور و جامع، دستیابی سریع به تغییرات مثبت، ارزیابی عملکرد جامع کارکنان و درگیرکردن جامع کارکنان در امور شرکت