عوامل موثر بر توسعه تکنولوژیک و میزان نوآوری در سازمانها
خانهبلاگعوامل موثر بر توسعه تکنولوژیک و میزان نوآوری در سازمانها

عوامل موثر بر توسعه تکنولوژیک و میزان نوآوری در سازمانها:

فرآیند نوآوری تکنولوژی:

فرآیند نوآوری تکنولوژی مجموعه ی پیچیده ای است از فعالیت ها که ایده ها و دانش علمی را به واقعیت فیزیکی و کاربردهایی در دنیای واقعی تبدیل می کند و تغییر شکل می دهد. فرآیندی است که دانش را به کالاها و خدمات مفیدی که اثر اجتماعی دارند تبدیل می کند و به یکپارچگی و انسجام اختراعات و تکنولوژی های موجود نیاز دارد تا نوآوری ها را به بازار عرضه کند.

در فرآیند نوآوری تکنولوژی چهار مرحله وجود دارد:

1_تحقیقات پایه

2_تحقیقات کاربردی

3_توسعه تکنولوژی

4_اجرای تکنولوژی

تحقیقات پایه:

برای ایجاد نوآوری ها و سپس تکنولوژی ها احتیاج به تحقیقات و بازاریابی های لازم برای مشخص نمودن نیاز های بازار و جامعه داریم. همانطور که می دانید فناوری یعنی فرآیند تبدیل علم به عمل. برای جمع آوری علوم نیازمند جمع آوری اطلاعات می باشیم. این اطلاعات با پرسش ها و نیاز های بازار و مشکلات درگیر کننده و ... جمع آوری می شوند.

تحقیقات کاربردی:

پس از تحقیقات و جمع آوری اطلاعات نیاز مند به انتخاب تحقیقات و اطلاعت کاربردی مورد نیاز و کاربردی می باشیم تا بتوان از روی آنها ایده ها و نوآوری ها را سنجید تا به سمت ایجاد فرایند برای بهبود نیاز ها و برطرف نمودن مشکلات اقدام کرد.

توسعه تکنولوژی:

پس از مشخص شدن فرآیند ها و ایده ها از روی تحقیقات و اطلاعات به عمل آمده باید به بحث بر روی توسعه و تغییرات بر روی تکنولوژی ها و یا حتی ایجاد تکنولوژی های جدید به منظور رفع نیاز ها و مشکلات اقدام نمود.

عوامل اساسی و موثر بر توسعه ی تکنولوژی:

الف) وجـود دانـش فنـی

ب) سـطح بلـوغ علـوم پایــه  

پ) نـوع تکنولـوژی و مرحلـه چرخـه حیـات تکنولــوژی

ث) میــزان ســرمایه گــذاری روی تکنولــوژی

ج) ســطح تعهــد و مشــارکت سیاســی

 

اجرای تکنولوژی:

اجرای تکنولوژی آخرین مرحله است که در رفع نیاز ها و یا مشکلات مهم ترین و سخت ترین بخش است. این کار نیازمند یک تیم متخصص و مجرب میباشد. البته نقش اساسی بعد از تیم اجرایی و فنی مهندسی تیم مدیریتی مناسب و کاراست که بتواند با استراتژی ها و تکنیک های مناسب تمام سازمان و سیستم ها را با یکدیگر هماهنگ کند و با یکدیگر مرتبط سازد.

مدیریت کارآفرین در مقابل مدیریت حرفه ای:

ســازمان هــا بــرای انتقــال دانــش یــا تکنولــوژی بــه بــازار خلــق مــی شــوند. ســاختار ســازمان، سیســتمی را بــرای  یکپارچـه کـردن منــابع لازم بـرای اســتفاده از دانـش فــراهم مـی آورد. هــدف مـدیریت، هــدایت سـازمان در جهــت دستیابی به تحقق ماموریتش و همچنین بهینه کـردن نحـوه اسـتفاده از منـابع مـی باشـد. سـازمان هـا را مـی شـود به شکلی بسـیار سـاختار یافتـه و کـاملا اسـتاندارد شـده یا بـه شـکلی کـارآفرین، بـازتر و راحـت تـر اداره کـرد. اداره  سازمان به شکلی کارآفرین با بهره گیری از سبک مدیرت کارآفرین ممکن و میسر است.

 

شرکت یارگان دارای رتبه سه تولید نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک واجد تخصص لازم در تولید و مشاوره در تولید نرم افزار _دسکتاپ، موبایل Android، موبایل IOS، وب) است. برای اخذ اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02188991720 تماس برقرار کنید.